AIS sustav

Sustav za automatsku identifikaciju brodova – AIS sustav sastoji se od dva dijela. Infrastrukturnog dijela opreme koji uključuje AIS bazne postaje, mrežnu i radio komunikacijsku infrastrukturu, kontrolne centre i podcentre te brodskog dijela opreme koji uključuje AIS transpondere s pratećom opremom. Takav integirani sustav omogućava svakom korisniku (brodu) da na brodskom radarskom sučelju dobije podatke o brodovima( koji uključuju: poziciju, ime broda, kurs i brzinu, klasifikaciju, pozivni znak, registarski broj, MMSI kao i ostale manevarske informacije koje uključuju CPA, TCPA). Pozicija broda jasno je vidljiva na digitalnim pomorskim kartama koje predstavljaju dio sustava. Da bi sustav mogao kvalitetno funkcionirati potrebno je izvršiti kvalitetno planiranje kako bi se osigurala 100% pokrivenost ruta u unutarnjim morskim vodama i teritorijalnom moru Republike Hrvatske.

Planiranje sustava i izrada idejnog projekta radijske mreže

Proračuna Radio Link-a
Detaljno medliranje RF propagacije
Fino podešavanje i optimizacija
Kontinuirana optimizacija

Projektiranje tehničke arhitekture i konfiguraciji sustava

Arhitektura

Izvedbeni projekt i izrada specifikacije radio-komunikacijskog sustava

Specifikacija